Naše další projekty:

Zpět na stránku Soutěž Mléko a my 2016, 2017 Soutěž Mléko a my 2016, 2017

Pravidla akce Mléko a my článek

 

Pravidla propagační akce pro školy „Mléko a my – projektový den“

1. Základní údaje

 • Propagační akce Mléko a my (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 11. 11. 2016 0:00 do 12. 12. 2016 23:59. Akci pořádá LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 250 77 333 (dále jen pořadatel).

 3. Podmínky účasti

 • Akce je určena pro základní školy v rámci celé ČR
 • Podmínkou zařazení do soutěže je odeslání přihlášky a soutěžní práce do 12. 12. 201623:59 Přihláška je k dispozici v prolinku ZDE.

4. Propagace akce

 • Školy obdrží před zahájením akce e-mailem zásilku s informačními materiály: informační dopis a plakát A4 ve formátu PDF k vytištění a vyvěšení/distribuci  ve škole, umístění na web stránky školy atd.
 • Souhlasí-li ředitel(ka) školy s konáním a pravidly akce, škola po dobu konání akce umístí dodané materiály v prostorách školy, připraví článek na webových stránkách školy a informuje učitele, žáky popř. i rodiče žáků o akci.
 • Jakékoliv dotazy k akci zodpovídá pořadatel na bezplatné telefonní lince: 800 100 525, a to po celou dobu konání akce.
 • Veškeré informace, oficiální pravidla v platné verzi (s případnými změnami a úpravami), jsou k dispozici na www.laktea.cz záložka Soutěž Mléko a my, a to minimálně do 30. 06. 2017.
 • Vybrané projektové dny budou po skončení soutěže zveřejněny na www.laktea.cz. Projekty ke zveřejnění vybírá pořadatel. Škola přihlášená do soutěže se zveřejněním souhlasí.

5.  Cíle akce

 • V rámci výchovy ke zdraví a problematiky zdravé výživy otevřít téma pravidelné konzumace mléka a mléčných výrobků a zaměřit pozornost na tento segment výživy
  • V rámci projektového dne pokrýt některá z navrhovaných témat:
   • Mléko ve výživě člověka – historie, vývoj, současnost
   • Zpracování mléka – kde, jak a proč se upravuje
   • Mléčné výrobky – druhy, trendy, novinky, ochutnávky, výrobky vhodné pro školáka
   • Mléko a zdraví – nutriční obsah, probiotika, vápník, tuk, porce za den, ale také intolerance, alergie
   • Mléčné recepty a příprava jednoduchých pokrmů z mléka a mléčných výrobků
   • Návštěva mléčné farmy, nácvik dojení, výroba čerstvého sýra atd.

Dosáhnout pochopení – proč mléčné výrobky konzumujeme, jak často se mají objevovat v jídelníčku zdravého jedince.

6.   Co má obsahovat přihláška projektového dne Mléko a my?

 • Po realizaci projektu ve škole – jeho zdokumentování a zhodnocení – zašle patron akce pořadateli elektronickou přihlášku, která obsahuje následující povinné údaje:
  • Škola – výběr z nabídky na liště
  • Počet žáků, kteří se projektu zúčastnili
  • Počet pedagogů, kteří se projektu zúčastnili
  • Patron projektu (např. ředitel, zástupce ředitele, třídní učitel, učitel rodinné výchovy, učitel výchovy ke zdraví, družinářka…)
   • Jméno
   • Kontakt telefon
   • Kontakt e-mail
  • Název Projektového dne
  • Komentář – proč, čím byl projektový den zajímavý, jedinečný
  • Souhlas s poskytnutím licence k umístění fotek, videa apod. na www.laktea.cz, souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Fotoseriál projektového dne – minimálně 5 a maximálně 20 fotografií a krátký komentář k nim
  • Dobrovolné – odkaz na úložiště, kde je nahrané video dokumentující projektový den ve vaší škole
 • Pořadatel zašle po doručení správně vyplněné přihlášky potvrzující e-mail na kontakt patrona – potvrzení o přijetí projektu do soutěže.

7.  O co se hraje?

 • Kolektiv odborné poroty (níže) vybere 10 nejpovedenějších projektových dní z přihlášek doručených do 12. 12. 2016 a ty odmění následujícím souborem dárků:
  • lednice pro školu – Zanussi ZRA40100WA 185 cm, bílá, energetická třída A+
  • pro každého žáka, který se projektu v dané škole účastnil – mléko 250 ml
  • pro všechny pedagogy, kteří projektový den připravovali –  dárkový balíček mléčných výrobků   
    

8.  Kdo bude soutěžní práce hodnotit?

 • Přihlášené práce bude hodnotit porota ve složení:
  • RNDr. Pavel Suchánek – dietolog
  • Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. - Potravinářská komora ČR
  • Ing. Dana Večeřová – Potravinářská komora ČR
  • Ing. Radka Krejčová – poradce pro výživu a trenér fitness
  • Rostislav Sládek – kreativní zpracování, estetický dojem, foto
  • Simona Tvrdíková – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
  • Michal Němec – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
  • Mgr. Jaroslava Marková – novinářka

9.  Jaká jsou kritéria pro hodnocení?

 • celkový koncept projektového dne
 • cíle a způsoby jejich dosažení
 • zapojení žáků, jejich schopnost pracovat s informacemi a získané teoretické znalosti využít v praxi
 • kreativita – kde, jakým způsobem projektový den probíhal, pomůcky, aranžmá, pracovní listy, výrobky, ochutnávky, recepty
 • výstižný komentář a zhodnocení akce, fotodokumentace, video záznam

10.  Oznámení výherců a předání výher

Porota vybere 10 projektů „Mléko a my“ a vítězné školy uvede na stránkách www.laktea.cz,a to do 20. 12. 2016.
Vítězným školám bude výhra oznámena písemně (e-mailem dle údajů uvedených v přihlášce).
Předání výher proběhne buď osobně spolu se zástupci partnerů v prostorách školy, nebo budou rozeslány poštou nebo přímo od dodavatelů. Nejpozději však do 31. 1. 2017.

11. Pravidla příspěvků (fotografií, videí, receptů a dalších)

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Patron vždy ručí za to, že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je patron povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidly této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit. Autor s tím souhlasí a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Autor též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. 

12.  Osobní údaje

Vstupem do soutěže vyjadřuje patron souhlas, aby jeho jméno bylo v případě výhry zveřejněno a dále, aby pořadatel po dobu dvou let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené či zpřístupněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, a to pro pořádání této soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

13.   Práva pořadatele

 • Pořadatel neodpovídá za škody, za ztráty vzniklé při přepravě ani za případné vady doručených výher z důvodů spočívajících na straně České pošty a jiných doručovacích společností.
 • Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že výherce má vždy právo jen na výměnu věci, popř. její nahrazení jinou věcí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit pravidla akce, zkrátit či odvolat akci, a to v průběhu celého jejího konání.
 • V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí.
 • Vymáhání výher či účasti v akci právní cestou je vyloučeno.
 • Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
<= =>
Madeta BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA Tetra Pak Hortim EKOFRUKT SLANÝ
LINEA NIVNICE - HELLO MASPEX Potravinářská komora ČR Česká technologická platforma pro potraviny EMCO